Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2013

gusiek
gusiek
Ależ ona miała oczy! Wszystko w nich było, wszytko co jest na tej starej, zasranej planecie, całe światło i mrok, i głód, i sytość... pokoleń!
— Ostatnia taśma Krappa, Samuel Beckett
Reposted fromelloko elloko vianowelovestory nowelovestory
gusiek
Nie życzę Ci źle, wiesz, bo to nieładnie. Chciałabym tylko, żebyś nie dostał, tego czego najbardziej pragniesz.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatereseek tereseek
gusiek

as-valentine:

If you want to feel even more insignificant just look up.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viapesymista pesymista
0990 4907
Reposted fromtosiaa tosiaa viazwariowalam zwariowalam
gusiek
Przychodzę, żeby w tej samej chwili zniknąć.
— "Dzika kaczka"
gusiek
Wtedy zobaczyłem ją, nikt nie kochał jej.
— Rotary
gusiek
Zawsze sobie obiecuję, że nie będę się wtrącać do rzeczywistości, i zawsze o tym zapominam. 
— "Panna Nikt"
3566 6614
gusiek
gusiek

clarissaadelesx:

honkaliciousmakara:

astrala:

crystal—moccasins:

shalaylee-nicole:

this is 1234567654654453% not ok.

These made me actually burst into tears, this is horrible

Can someone care to explain?

Last day on set. Ever.

(Source: frenchmystake, via necavii)

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viapesymista pesymista
gusiek
3827 2b33
Reposted fromyoo yoo viazapachsiana zapachsiana
gusiek
gusiek
7471 dec9
Reposted fromfsjhdsjv fsjhdsjv vialiliowadusza liliowadusza
gusiek
5235 87a8
gusiek
6738 0715
Reposted fromTurnUp TurnUp vialiliowadusza liliowadusza
3677 e78a
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialiliowadusza liliowadusza
gusiek
1689 180b
Reposted fromDOBRADUPA DOBRADUPA vialiliowadusza liliowadusza
5719 e03a
Reposted fromfakinszit fakinszit vialiliowadusza liliowadusza
gusiek
O, jakże dziwne formy może przybierać szaleństwo ludzi zdrowych.
— St. I. Witkiewicz - ,,Pożegnanie jesieni"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl